Изграждане и монтаж на електроинсталации, мълниезащитни инсталации, домофонни уредби и други. Монтаж и поддръжка на ел. тбла и уредби ниско напрежение. Структурно окабеляване - кабелна...

Разработва рентабилни, надеждни комуникационни решения, основани на индивидуалните нужди на клиентите си от различни области на икономиката. Висококвалифицираният екип от специалисти...

Вътрешни инсталации, автоматизация и сигнализация. Промишлени и жилищни сгради. Въздушни и кабелни мрежи - В.Н. и Н.Н., ВиК, строителство. Трафопостове и подстанции до 110 kV.,ел....

Консултира, проектира, ремонтира и изгражда всички видове инсталации (силнотокови, слаботокови, гръмоотводни). Всички видове ел. табла (жилищни сгради, къщи, търговски и промишлени...

Електроизграждане на слаботокови и силнотокови инсталации. Проектиране, ремонт, поддръжка и узаконяване на кабелни линии. Елизграждане на трафопостове, монтаж заземителни, мълниезащитни...

Електромонтаж, изграждане и ремонт на всички видове ел. съоражения и инсталации ВН, НН, ВиК, капково напояване и строителство.